Jogi nyilatkozat

Jelen weboldal(ak) tulajdonosa és üzemeltetője a Jáger Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Kút utca 5. 4/14.); a továbbiakban Üzemeltető.

A www.szexepil.hu, www.szexepilszalon.hu továbbiakban weboldal(ak), weblap elnevezés alatt elérhető szolgáltatás internetszolgáltatás, annak bármely oldala megnyitásával a felhasználó elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat függetlenül attól, hogy a felhasználó nem regisztrált felhasználója, előfizetője a honlapok egyik szolgáltatásának sem. Amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, kérjük, ne nyissa meg a weboldalt.

A Szexepil Szalon (www.szexepil.hu; www.szexepilszalon.hu) weboldal használatának ténye azt jelenti, hogy Ön tudomásul vette feltételrendszerünket. Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap az alábbi feltételekkel vehető igénybe. Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvassa el, mivel a honlap megnyitásával ezen feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jáger Kft. által üzemeltetett weboldal teljes tartalma (az adatbázisok tartalma, cikkek, fotók és a képi megjelenítés teljes eszköztára) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll. Jelen honlapot a Jáger Kft. készíttette kizárólag tájékoztatás céljából.

A 1999. évi LXXVI. tv.18. § (1) bekezdése szerint, a szerzőnek kizárólagos joga van, hogy művét többszörözze, illetve a többszörözésre engedélyt adjon. Az 1999. évi LXXVI. tv. Tv. 94. § szerint a szexepil.hu szerzőjének joga van követelni a törvénysértés abbahagyását.

A szexepil.hu, és szexepilszalon.hu a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 1. § (2) bekezdése szerint az oldal, mint szerzői alkotás törvényes védelmet élvez. A weboldalon található teljes képi, hang és szöveges tartalom és annak minden eleme, valamint ezek rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos mindennemű megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és egyéb elemek az üzemeltető szellemi tulajdonát képezik.

 Az üzemeltető fenntart minden, a weblap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Jáger Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A www.szexepil.hu www.szexepilszalon.hu website-on ("lap") található tartalom a Jáger Kft. szellemi tulajdona. Az üzemeltetők arra törekednek, hogy a weboldalt folyamatosan a lehetőségeik szerinti legmagasabb színvonalon tartsák. Az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért az üzemeltetők felelősséget nem vállalnak. Az üzemeltetők mindennemű változást - ide értve az esetleges szünetelést és megszüntetést is - jogát fenntartják.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, elírásért, hiányosságért, ez ezekből eredő károkért, nem vállal továbbá felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található információkhoz való hozzáférésből, ennek elmaradásából vagy ezek felhasználásából eredő károkért. Az üzemeltetők az itt közölt információk, adatok esetleges pontatlanságai, hibái, módosulásai miatt, illetve ezen információk, adatok teljes mértékű valódiságáért és hitelességéért felelősséget nem vállalnak.

A weboldalon szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A weboldalon található információn alapuló döntés és annak minden jogkövetkezménye kizárólag a felhasználó saját felelőssége és kockázata. A jelen honlapon megjelenő információk és dokumentációk tájékoztató jellegűek, külön értesítés nélkül változhatnak, kiegészülhetnek. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyag hozzáféréséből, illetve közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap által közölt adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, a honlap használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, vírusból vagy vonalhibából eredő kárért és/vagy veszteségért való felelősséget az üzemeltető kifejezetten kizárja.

Az üzemeltető megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A látogatók, felhasználók által megadott személyes adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli törvényben maghatározott módon.

Az Szexepil Szalon Weblapja számos olyan linket (kapcsolódási pontot) tartalmazhat, amelyek az Internet egyes pontjaira, pl. más weboldalakra vezetnek. Ezen weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik adat-, valamint információvédelmi gyakorlatáért az üzemeltető nem vállalnak felelősséget. Az üzemeltető lehetőségei szerint mindent elkövet azért, hogy az általa szolgáltatott adatok pontosak legyenek, de az esetleges pontatlan adatközlésekből eredő kárért való felelősségét kifejezetten kizárja.

A weboldallal kapcsolatos kérdésben kérjük, forduljon az üzemetetőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

e-mail: info@szexepil.hu
telefonszám: +36 30 2275667
levelezési cím: 5000 Szolnok Tófenék út 4.

 

ADATVÉDELEM    

A Jáger Kft.(üzemeltető) a weboldal (www.szexepil.hu www.szexepilszalon.hu) használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint bizalmasan kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Jáger Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Jáger Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az üzemeltető a jogszabályok keretei között biztosítja a felhasználók személyes adatai online védelmét. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldalra történő belépéssel, illetve a weboldal megnyitásával és használatával a felhasználó elfogadja az adatvédelmi tájékozatóban és jelen jogi nyilatkozatban foglaltakat.

A weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy annak ellenére, hogy az üzemeltető jogszabályi kötelezettségének eleget tesz az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése és megakadályozása érdekében, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Az üzemeltető jogszerű eljárása ellenére bekövetkező jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés bekövetkezése esetén az üzemeltető nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Az üzemeltető jogosult jelen Jogi nyilatkozatot előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítani és a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Jáger Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, üzleti titokként kezel. A Jáger Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A weblapon található vendégkönyv hozzászólásait és tartalmát moderáljuk, továbbá nincs lehetőség az összes hozzászólás megjelenítésére. A hozzászólások felvitel után nem módosíthatók. A hozzászólásokat a Jáger Kft. tulajdonának tekinti és anyagi ellenszolgáltatás és előzetes értesítés nélkül korlátlan ideig nyomtatott és digitális formában felhasználhatja.

A látogató, felhasználó, különféle anyagoknak (mint például hozzászólások, írásos vélemények, képek és hasonlóak) a Weboldal üzemeltetője részére való eljuttatásával minden jogot átenged a Weboldal üzemeltetőjének, ideértve az anyagok közzétételére, bármilyen felhasználására, esetleges rövidítésére, módosítására vagy eltávolítására vonatkozó jogot. Az Üzemeltető nem köteles tartózkodni a kommunikáció vagy anyag reprodukálásától, publikálásától vagy bármilyen formában, bármilyen célra történő egyéb felhasználásától. Az Üzemeltető bármilyen célra, köztük termékek és szolgáltatások fejlesztésére, gyártására és/vagy piacra juttatására is szabadon felhasználhatja az ilyen kommunikáció vagy anyag tartalmát, köztük a bennük levő ötleteket, újításokat, fogalmakat, módszereket és know-how-kat, anélkül, hogy a küldőnek ezért bármilyen ellentételezéssel tartozna.

A Felhasználó elfogadja, hogy ettől kezdve ezek a jogok ellenérték nélkül gyakorolhatóak, időben és térben nem korlátozottak és harmadik személyre szabadon átruházhatók a Weboldal üzemeltetője által; végül elfogadja azt, hogy nem indít eljárást az Üzemeltető ellen az általa felvitt anyaggal kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy semmilyen jogi lépést nem tesz az Üzemeltetővel szemben az elküldött anyaggal kapcsolatban, illetve kártalanítja az Üzemeltetőt, amennyiben harmadik fél a Felhasználó által küldött anyaggal kapcsolatban bármilyen jogi lépést tesz az Üzemeltetővel szemben. Az Üzemeltető nem képes a Weboldal felhasználói által közzétett tartalmat ellenőrizni. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az itt megtalálható tartalomért és információért, köztük annak valódiságáért és pontosságáért. Az Üzemeltető saját belátása szerint bármikor eltávolíthatja a Felhasználók által közzétett bármely tartalmat.

Az üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy egyes szolgáltatásai egyedi azonosító fájlt, úgynevezett cookie-t helyeznek el a felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználó technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra az üzemeltető nem veszi igénybe. A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Üzemeltető.

A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról a böngésző útmutatója ad eligazítást – az üzemeltető szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya, azonban a weblap személyre szabható szolgáltatásait igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A weboldal használatával adatainak feldolgozásához a felhasználó hozzájárul a fentiekben és az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon és meghatározott célokra.

A Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben az igénybevett szolgáltatások ellenételezésekor a számlázáshoz személyes adatokat kell megadni. A számlázás és adatfeldolgozás a számviteli törvénynek megfelelően történik és az üzemeltető a kötelezettségéből adódóan az ehhez szükséges adatokat partnereinek továbbítja.